HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
151,678,390 lượt truy cập
  • Báo chí Hậu Giang tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • 08:43, 05/05/2022
  • Nền tảng tư tưởng của Đảng là hệ thống lý luận, cơ sở khoa học, thực tiễn về xây dựng Đảng, về nguyên tắc hoạt động của Đảng, về đường lối phát triển của Đảng, về mục tiêu đấu tranh cách mạng của Đảng... Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động; kiên định mục tiêu