Báo chí Hậu Giang tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

05/05/2022 | 08:43 GMT+7

Nền tảng tư tưởng của Đảng là hệ thống lý luận, cơ sở khoa học, thực tiễn về xây dựng Đảng, về nguyên tắc hoạt động của Đảng, về đường lối phát triển của Đảng, về mục tiêu đấu tranh cách mạng của Đảng... Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển.

Lực lượng báo chí Hậu Giang đang tác nghiệp. Ảnh: TRUNG QUÂN

Chủ động “bảo vệ” và “đấu tranh”

Với việc kiên định nền tảng tư tưởng vừa mang tính cách mạng vừa có tính khoa học mà Việt Nam đã không ngừng phát triển; “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Cũng chính vì thế mà các thế lực thù địch luôn điên cuồng chống phá, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, tư tưởng Hồ Chí Minh là do Đảng sáng tác ra; chúng còn cho rằng, Đảng ta đưa ra định hướng xã hội chủ nghĩa là thừa, chỉ cần định hướng xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh là đủ… Đây là một trong rất nhiều âm mưu “diễn biến hòa bình” hết sức thâm độc hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Với số lượng cơ quan báo chí, lực lượng nhà báo cách mạng hùng hậu trong cả nước, thời gian qua, chủ thể trên mặt trận văn hóa - tư tưởng này (báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử…) đã rất chủ động tuyên truyền nhanh, kịp thời, đầy đủ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyết sách của các cấp ủy, chính quyền địa phương; về kết quả phát triển tích cực nhiều mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đại đoàn kết toàn dân tộc… Các cơ quan báo chí khẳng định: đường lối, chủ trương của Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn đúng đắn, phù hợp, thành tựu Việt Nam có được như ngày hôm nay xuất phát từ nền tảng chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng tiến bộ, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về lý tưởng cao đẹp.

Báo chí Hậu Giang cũng không đứng ngoài cuộc khi luôn chủ động, tích cực tuyên truyền trên báo in, báo điện tử, sóng phát thanh, truyền hình… bằng các sản phẩm mang nội dung bảo vệ, đó là nói đúng, đầy đủ, kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng, của cấp ủy, thành quả đạt được và đấu tranh mang tính thuyết phục. Từ đó, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn ổn định, an ninh chính trị tỉnh nhà được đảm bảo, kinh tế - xã hội phát triển.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Với nền tảng tư tưởng ấy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục ra sức bảo vệ, trong đó cơ quan báo chí, lực lượng nhà báo, phóng viên đã và sẽ luôn song hành làm tốt, làm tốt hơn nhiệm vụ “bảo vệ”, “đấu tranh” mà Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Nhận diện hành vi của các thế lực thù địch

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, cần nhận biết rõ hành vi của chúng.

Một báo cáo gần đây cho biết, ở Việt Nam, các thế lực thù địch duy trì và sử dụng nhiều đài phát thanh có chương trình Việt ngữ phát vào Việt Nam; chúng cũng sử dụng báo, tạp chí, trang web, blog, tài khoản mạng xã hội để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống Việt Nam gây ra ít nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng, nhận thức, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thời gian tới, chúng cũng sẽ không ngừng chống phá; liên tục gia tăng hoạt động chuyển hóa nội bộ nước ta. Chúng tiếp tục hậu thuẫn cho hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, tài trợ cho các tổ chức, cá nhân chống phá; thúc đẩy hình thành hội, nhóm “xã hội dân sự” trong nước, kích động số trí thức, văn nghệ sĩ cực đoan, quá khích phản biện chính sách, đòi tự do thông tin, bảo vệ blogger; tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội trong quá trình hoạch định chính sách và phản biện xã hội về các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo; lợi dụng các hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa, giáo dục để tán phát vào nước ta sách, báo, ấn phẩm chứa thông tin sai sự thật về chủ quyền lãnh thổ… 

Ở Hậu Giang, thời gian qua, các thế lực thù địch có một số hoạt chống phá bằng các hình thức như phát tán truyền đơn phản động, đặt chất nổ, sử dụng mạng xã hội tuyên truyền xuyên tạc… Đó là: Vụ án 20 bị cáo là thành viên tổ chức “Triều đại Việt” bị xét xử ở Thành phố Hồ Chí Minh 2 tội: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ, trong đó có tên Nguyễn Minh Tấn, ở Hậu Giang, tham gia đặt chất nổ bên ngoài khuôn viên Công an tỉnh. Vụ án Đinh Thị Thu Thủy, sinh năm 1982, trú khu vực 1, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vụ án Đặng Hoàng Minh, trú ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Những đối tượng này, ngay từ khi có những biểu hiện xấu, chúng đã được theo dõi sát sao và sớm chịu hình phạt của pháp luật.

Công an Hậu Giang đọc lệnh bắt Đinh Thị Thu Thủy, tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Không ngừng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nền tảng tư tưởng của Đảng được nhiều thế hệ cha ông bảo vệ, vận dụng sáng tạo trong từng thời điểm lịch sử để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển.

Khi mà các thế lực thù địch vẫn luôn đeo bám mũi đột phá về tư tưởng hơn là dùng vũ khí hòng làm sụp đổ hệ tư tưởng cộng sản và lòng tin của Nhân dân thì toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta càng không ngừng hành động tích cực, có kết quả, hiệu quả để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng, khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng là chân lý.

Hệ thống cơ quan báo chí, lực lượng nhà báo cách mạng cả nước nói chung, Hậu Giang nói riêng sẽ tiếp tục là những cây bút sắc bén đấu tranh không khoan nhượng với mọi đối tượng gây ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của quốc gia, dân tộc.

Để “bảo vệ”, “đấu tranh” hiệu quả, cấp ủy, chính quyền, cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước về hoạt động báo chí, nhất là lĩnh vực liên quan đến phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cần tổ chức tuyên truyền tấn công, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách hệ thống, đồng loạt trên tất cả cơ quan báo chí trong nước về một vấn đề, lĩnh vực liên quan. Muốn làm được như vậy, cơ quan có thẩm quyền phải chỉ đạo nội dung, vấn đề; cần thiết có đề cương tuyên truyền ngắn gọn, đầy đủ để báo chí thực hiện đấu tranh đồng bộ.

Cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa công tác thông tin cơ bản, đầy đủ trong nội bộ cấp ủy (tùy cấp mà mức độ khác nhau) về tình hình chống phá của các thế lực thù địch; thông tin đến lãnh đạo cơ quan báo chí, bộ phận phụ trách nội chính để nắm bắt, có hướng xử lý tình huống, xử lý thông tin nhằm định hướng dư luận một cách sớm nhất.

Trong điều kiện cho phép, cơ quan báo chí phải hết sức chủ động phối hợp chặt chẽ với bộ phận an ninh nắm bắt tình hình nhằm kịp thời xử lý thông tin liên quan đến an ninh, vấn đề nhạy cảm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch để tổ chức đấu tranh, phản bác.

Đối với các sản phẩm báo chí đăng, phát trên môi trường mạng có phần tương tác, cơ quan báo chí cần kiểm soát tốt, quan tâm đến những bình luận trái chiều để trao đổi, làm sâu sắc, đúng đắn hơn nội dung đã đăng.

Song song đó, báo chí cần quan tâm hơn tuyên truyền phê phán kịp thời những quan điểm lệch lạc, biểu hiện “tự diễn biến”, những hiện tượng tiêu cực để xây dựng xã hội lành mạnh hơn, tránh để bọn xấu lợi dụng khoét sâu, làm xấu đi vấn đề, gây chuyển biến trong nhận thức nội bộ và Nhân dân.

Cần tiếp tục phát huy thế mạnh cơ quan báo chí cấp tỉnh về cập nhật nhanh tình hình địa phương; phát huy thế mạnh tuyên truyền mang tính chất xây dựng, lấy hoa thơm lấn cỏ dại, lấy cái đẹp dẹp cái xấu…

Hiện nay, thế lực thù địch bên cạnh sử dụng chiêu thức cũ sẽ dùng nhiều phương thức, thủ đoạn mới, gia tăng sử dụng internet để tuyên truyền chống phá nước ta, gây mâu thuẫn nội bộ, chia rẽ Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Cụ thể, chúng triệt để khai thác tính năng, tiện ích mạng xã hội facebook, youtube, nhất là khả năng lan tỏa nhanh chóng, sâu rộng, khó kiểm soát để tuyên truyền đến hầu hết người sử dụng mạng xã hội, internet; lợi dụng các sự kiện, vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là việc bắt và xử lý cán bộ cao cấp về tội tham nhũng; xét xử một số đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật… để biên soạn tài liệu, video lồng ghép nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật, thu hút sự quan tâm của dư luận. Tiến hành rải truyền đơn, tờ rơi, viết, vẽ khẩu hiệu phản động. Dịch, phát tán các tài liệu truyền bá tư tưởng tự do, dân chủ, “bất tuân dân sự”. Lợi dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” để gây áp lực với chính quyền, vu cáo Việt Nam đàn án tôn giáo, dân tộc…

 

Bài, ảnh: TRÍ THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>