Nỗ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

03/06/2022 | 09:32 GMT+7

Những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại biểu phát biểu tại Hội thảo “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thành lập Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối. Ban chỉ đạo thành lập các nhóm, tổ giúp việc, đồng thời tổ chức tập huấn phương pháp xây dựng lực lượng và kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ông Trương Quốc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cho biết, các tổ chức cơ sở đảng, nhất là cấp ủy đảng của các chi bộ, đảng bộ cơ sở thời gian qua đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối về thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã phát huy tốt vai trò của đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

“Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tăng cường cơ chế phối hợp giữa cấp ủy - thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể tại đơn vị để thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, ông Trương Quốc Hải cho biết thêm.

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng có nhiều phương pháp triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Cụ thể, Ban chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn chỉ đạo các thành viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong toàn Đoàn. Đồng thời, đưa nội dung này trở thành một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các địa phương, đơn vị.

Chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội từ tỉnh đến cơ sở tiến hành thành lập trang fanpage và kết nối vào hệ thống quản trị fanpage của Trung ương Đoàn, hệ thống được kết nối đăng tải thống nhất từ Trung ương đến cơ sở để phục vụ cho công tác tuyên truyền của Đoàn, Hội và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tính đến nay, đã có trên 100 trang fanpage đoàn cơ sở được vận hành.

Hiện tại, Tỉnh đoàn đang quản lý 1 website, 3 trang fanpage của Đoàn, Hội, Đội; 1 trang zalo page Tuổi trẻ Hậu Giang hoạt động khá hiệu quả. Đây là những kênh chính thống giúp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn đăng tải các tin, bài phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, chống phá, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước ta.

Anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ báo cáo viên, tổ nắm bắt tình hình dư luận xã hội, câu lạc bộ lý luận trẻ của đoàn các cấp. Qua đó, tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong thanh niên, kịp thời có những định hướng giúp đoàn viên, thanh niên ổn định tư tưởng, an tâm học tập, công tác; thực hiện tốt công tác tập huấn, trao đổi kinh nghiệm xoay quanh chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch trong toàn Đoàn”.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh, đánh giá hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là thế hệ trẻ được nâng lên.

Cùng với đó, tỉnh đã vận dụng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các hình thức tuyên truyền: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở, internet, mạng xã hội để lan tỏa thông tin tích cực. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý, kiểm soát thông tin, đảm bảo an toàn thông tin trong lĩnh vực trọng yếu, cơ mật ngày càng chặt chẽ hơn. Việc xây dựng, củng cố thường xuyên lực lượng tham mưu, giúp việc các cấp theo hướng tinh gọn, thực chất, hiệu quả…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 35 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang còn một số khó khăn, hạn chế, bất cập. Đó là trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 35, một số cấp ủy, ngành, địa phương còn lúng túng, phương pháp, cách thức triển khai, xây dựng lực lượng chưa khoa học, toàn diện. Chỉ tập trung vào giải pháp kỹ thuật, chưa tập trung xây dựng tin, bài, các tác phẩm để đấu tranh phản bác; việc tuyên truyền, lan tỏa “phủ xanh” thông tin tích cực, lấy “hoa thơm” để lấn át “cỏ dại”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” có nơi chưa thường xuyên.

Dự báo thời gian tới, tình hình chống phá của các thế lực thù địch sẽ ngày càng quyết liệt hơn, nhất là trên internet, mạng xã hội. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới sẽ ngày càng khó khăn, phức tạp hơn, cần có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa các lực lượng, sự đồng thuận, góp sức của cả hệ thống chính trị.

Để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ông Lê Công Lý cho rằng cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trong đó coi trọng việc biến nhận thức thành hành động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 35. Đồng thời, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện, xây dựng lực lượng, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch cho cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, xây dựng nền nếp, hình thành văn hóa ứng xử trên mạng xã hội; tạo diễn đàn công khai, chính thống trên các nền tảng số, mạng xã hội để làm công tác tư tưởng, tạo đồng thuận trong Nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiếp tục hoàn thiện các quy định để phát huy vai trò của các chủ thể tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó cần có thi đua, khen thưởng, cơ chế, chính sách về nguồn lực con người; đầu tư trang thiết bị, phương tiện, kinh phí thực hiện nhiệm vụ, nhất là bộ phận thường trực Ban chỉ đạo 35 các cấp; nâng chất hoạt động Ban chỉ đạo 35 các cấp, nhất là lực lượng nòng cốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>