Phát huy vai trò báo chí vùng ĐBSCL trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

21/06/2022 | 08:17 GMT+7

Trong cuộc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lực lượng làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí giữ vai trò nòng cốt. Nhận thức rõ sứ mệnh vẻ vang đó, cùng với báo chí cả nước, các cơ quan báo chí ở các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL và tỉnh Hậu Giang đã tích cực phát huy vai trò xung kích, tiên phong trên trận địa này.

Chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Báo Hậu Giang với nhiều bài viết phong phú.

“Phò chính, trừ tà”

Trên Báo An Giang có nhiều bài viết đăng trong chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” (số thứ hai hàng tuần), sau đó đăng trên Báo An Giang điện tử và chia sẻ với hàng chục ngàn thành viên của fanpage Báo An Giang (mạng xã hội Facebook). Các chuyên mục “Sinh hoạt tư tưởng”, “Vấn đề hôm nay” cũng thường xuyên có các bài viết lồng ghép vấn đề thời sự với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, góp phần định hướng tư tưởng, nhận thức và tình cảm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Ở Đài PT-TH An Giang, chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” được phát định kỳ trên sóng phát thanh và truyền hình với tần suất mỗi tuần một chương trình (10 phút) vào sáng thứ hai. Đài còn tăng cường các tin, bài biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến; phê phán những tổ chức, cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Báo Bạc Liêu duy trì chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình” với nhiều bài phân tích, chỉ rõ những vấn đề bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, bóp méo, qua đó làm rõ bản chất của vấn đề, tăng cường lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Báo cũng ra mắt fanpage Báo Bạc Liêu trên mạng xã hội Facebook và Zalo để cung cấp kịp thời những thông tin mang tính định hướng, chính thống, những hình ảnh tích cực của địa phương.

Ở Báo Cà Mau, Ban Biên tập yêu cầu phóng viên, biên tập viên tăng cường nắm bắt thông tin từ mạng xã hội (Zalo, Facebook, TikTok...), ý kiến người dân thông qua các buổi tiếp xúc cử tri để kịp thời định hình đề tài, viết bài phản bác, đấu tranh và định hướng dư luận.

Để làm tốt nhiệm vụ “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, Ban Biên tập Báo Hậu Giang yêu cầu phải thông tin kịp thời, chính xác, tin cậy, thuyết phục về những vấn đề, sự kiện có liên quan đến thực hiện vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước đang được dư luận xã hội quan tâm. Trong nhiệm vụ “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, bên cạnh những bài viết của phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Tòa soạn, Báo Hậu Giang chủ động đăng lại những bài viết có tính chiến đấu cao trên các báo, tạp chí uy tín, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước.

Khó khăn, hạn chế và yêu cầu đặt ra

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhiều cơ quan báo chí ở ĐBSCL cũng đã và đang phải đối mặt với không ít khó khăn. Cụ thể, từng lúc, từng nơi, công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan có chức năng tương đồng chưa chặt chẽ; chưa đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin chính thống và định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí.

Một số cơ quan báo chí thông tin chưa kịp thời hoặc chưa làm tốt việc định hướng thông tin đối với những sự kiện, vấn đề, những “điểm nóng” đang được dư luận xã hội quan tâm; vẫn còn tình trạng xem nhẹ việc học tập lý luận chính trị, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ,… đã vô tình tạo ra những “khoảng trống thông tin” trên trận địa tư tưởng - văn hóa, tạo cơ hội cho các thế lực xấu, thù địch, phản động phát tán các thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu cáo…

Thiếu sự hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí của các địa phương trong vùng ĐBSCL với nhau; giữa các cơ quan báo chí của từng địa phương trong vùng với các cơ quan báo chí lớn của Trung ương trong việc xây dựng, tổ chức các bài viết, đăng phát lại các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chưa chú trọng việc tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên chuyên trách viết bài chính luận, bình luận về chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…

Để làm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cả nước cũng như ở vùng ĐBSCL cần tăng cường tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân “ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy”(1). Mỗi cơ quan báo chí phải thật sự là một “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc trên trận địa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Báo chí phải là vũ khí tư tưởng, lý luận hàng đầu về đường lối chính trị của Đảng lãnh đạo, cầm quyền; phải đề cao tính Đảng, kiên định lập trường chính trị, có tính chiến đấu, luôn đi đầu trong công tác tư tưởng của Đảng. Chú trọng biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến để lấy “cái đẹp” dẹp “cái xấu”; kiên quyết đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái và các biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

Báo chí phải là công cụ đắc lực, trực diện đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông tin trên báo chí phải chính xác, trung thực; không gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín cá nhân, tổ chức; không làm phương hại đến lợi ích của địa phương, lợi ích quốc gia, dân tộc; góp phần tạo ra sự ổn định chính trị - xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Vài gợi ý với báo chí Hậu Giang

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí trong tình hình mới là: “Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục”. Quán triệt tinh thần đó, trong thời gian tới, để đảm đương tốt vai trò, sứ mệnh là người lính xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đội ngũ báo chí ĐBSCL nói chung, báo chí tỉnh Hậu Giang nói riêng cần chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường phối hợp với Báo Hậu Giang, Đài PT-TH Hậu Giang trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch truyên truyền để đa dạng hóa nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nền tảng tư tưởng của Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII Đảng và Nghị quyết số 35 ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị khóa XII.

Thứ hai, thường xuyên thông tin về những thành tựu trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh gắn với việc tăng cường nội dung tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, về những điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, dân và quân tỉnh nhà tăng cường niềm tin vào sự chỉ đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để có thể chủ động nhận diện và đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Thứ ba, bên cạnh việc thường xuyên thông tin, tuyên truyền về tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là việc triển khai thực hiện các khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, các cơ quan báo - đài của tỉnh cần tăng cường thông tin có tính chất vùng và liên kết vùng, nhất là việc phối hợp với các tỉnh/thành bạn tổ chức thực hiện những nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Chính phủ về phát triển vùng. Những thông tin này giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương hiểu rõ hơn về vai trò của tỉnh, của vùng đối với sự phát triển chung cả nước, về sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước đối với các địa phương vùng ĐBSCL trong giai đoạn phát triển mới.

Thứ tư, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong mỗi cơ quan báo chí của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh và nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí trên trận địa tư tưởng - văn hóa. Trong nội dung tuyên truyền, phải tổ chức sao cho lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh luôn là dòng chảy chính trên mặt báo, trên sóng phát thanh, truyền hình, trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan báo, đài của tỉnh, từ đó củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Thứ năm, chú trọng xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, về thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tạo diễn đàn trên báo chí để người dân dễ dàng tham gia góp ý vào các công việc của chính quyền địa phương. Đồng thời, tăng cường thông tin phản ánh những tâm tư, yêu cầu, nguyện vọng và kết quả giải quyết những tâm tư, yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Cách làm này giúp hạn chế, ngăn chặn tình trạng các thế lực thù địch lợi dụng tình trạng thông tin chậm, thiếu thông tin, khoảng trống thông tin trên báo chí chính thống để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên vững vàng về lý luận chính trị, có năng lực nắm bắt thực tiễn và chủ động xây dựng kịp thời các bài viết để đấu tranh phản bác, vạch trần các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng và Nhà nước. Các cơ quan báo, đài địa phương cũng cần chú trọng và có kế hoạch xây dựng, tổ chức lực lượng mũi nhọn xung kích, tinh nhuệ, nhóm phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên chuyên sâu trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài…

HUY VŨ

------------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.2, tr. 289

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>