Tiếp tục phản bác quan điểm “Đảng và Nhà nước không lo cho dân” của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay

02/02/2023 | 18:43 GMT+7

Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được coi là một trong những vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ, lợi ích, quốc gia, dân tộc Việt Nam ta. Việc phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới để khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trên tinh thần trách nhiệm đối với Nhân dân, để không người dân nào bị ở lại phía sau.

Việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Nhân dân là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam có trên 9,7 triệu dân, với 54 đồng bào dân tộc sinh sống. Hơn 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự quản lý của Nhà nước cho thấy sự phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao. Nhiều mục tiêu thiên niên kỷ hoàn thành trước thời hạn; chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam được cải thiện, thuộc nhóm các nước có mức phát triển con người cao của thế giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao phúc lợi xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Mỗi năm, cả nước giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 6.000-8.000 trường hợp người có công với cách mạng; giải quyết việc làm trong nước cho 1,5-1,6 triệu người; trong khi tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 40% tăng lên 64,5%. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng từ 10,2 triệu người năm 2011 lên gần 16,6 triệu người vào năm 2021; 95% dân số có thẻ bảo hiểm y tế, cung cấp nước sạch, giá viễn thông của Việt Nam thuộc nhóm rẻ nhất trong khu vực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.779 USD; tỷ lệ nghèo giảm từ 1-2%/năm, thu nhập bình quân của hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng 3,5 lần so với năm 2010.

Đời sống văn hóa của Nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được đề cao và phát huy. Chiến lược đúng đắn của Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn của một Đảng biết lo cho dân mà sinh thời Bác Hồ từng căn dặn: “... Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của Nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. Vì vậy, cán bộ đảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của Nhân dân”.

Cho đến ngày nay, Đảng ta vẫn xác định rõ: Nhân dân là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Mục tiêu, lý tưởng vì Nhân dân trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, ngọn hải đăng dẫn đường cho toàn bộ quan điểm sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Nhân dân là động lực của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, thể hiện cụ thể đó là: Dân tộc độc lập, Nhân dân tự do, Nhân dân hạnh phúc, Dân trí nâng cao, Dân chủ thực hành.

Những luận điệu xuyên tạc vô lý, không có cơ sở thực tiễn

Thời gian qua, khi đại dịch Covid-19 bùng phát và thiên tai, bão lũ nghiêm trọng liên tiếp xảy ra ở các tỉnh miền Trung đã tác động nặng nề tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chung tay của cả hệ thống chính trị đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, đã giúp Nhân dân miền Trung vượt qua khó khăn gian khổ.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “sức khỏe con người là trên hết” bằng nhiều biện pháp quyết liệt ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh qua những chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước kịp thời, thực hiện ngoại giao vắc-xin, có chính sách hỗ trợ tiền cho người dân và doanh nghiệp - thực hiện mục tiêu kép trong thời gian giãn cách xã hội và chăm sóc miễn phí cho những người bị mắc Covid-19, sự hy sinh của những người lính áo blouse trắng... Việt Nam đã nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh và đất nước trở lại trạng thái bình thường mới.

Nhà nước cũng tăng cường thực hiện nhiều chính sách để đầu tư xây dựng về điện - đường - trường - trạm ở tất cả các tỉnh thành, vùng sâu, vùng xa, vùng núi, vùng khó khăn nhằm bảo đảm quyền con người về văn hóa, giáo dục, y tế. Nhiều công trình giao thông như đường không, đường bộ, đường biển, bến cảng được Nhà nước Việt Nam đầu tư xây dựng để kết nối các tỉnh, thành, địa phương với nhau, giao thương hàng hóa trong và ngoài nước được lưu thông thuận lợi.

Các địa phương trên cả nước đã và đang tiếp tục được công nhận là xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, tạo cơ hội để thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát triển, tiến tới năm 2045 sẽ trở thành nước công nghiệp có trình độ phát triển cao. 

Thế nhưng, các thế lực thù địch lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc nhằm phủ nhận những thành quả về kinh tế - xã hội, về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Những luận điệu xuyên tạc này là vô lý, không có cơ sở về thực tiễn, vì vậy chúng ta cần nhận diện đấu tranh, kiên quyết bác bỏ.

Kiên quyết đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái

Việt Nam đã cơ bản đảm bảo được an sinh xã hội cho người dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, không ai bị bỏ lại phía sau, được bảo đảm toàn diện về quyền lợi. Việt Nam đạt Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về xóa đói giảm nghèo trước thời hạn 10 năm và được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu trong cuộc chiến chống đói nghèo; đang tích cực triển khai, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Những định hướng của Đảng ta thời gian qua, đã thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc đến cái ăn, cái mặc, đến vật chất và cả tinh thần để người dân thấy rõ mà tin tưởng vào sự đúng đắn vào vai trò lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc chăm lo cho Nhân dân.

Công việc cốt để “an dân” là thực hiện đồng bộ các giải pháp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội làm cho dân no, dân yên, dân tin, dân yêu Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về “an dân”, về phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo nền tảng để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 Để củng cố niềm tin của dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cầm quyền trong tình hình mới hiện nay; đồng thời để đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái “Đảng và Nhà nước không lo cho dân” của các thế lực thù địch trong tình hình mới, chúng ta phải tiếp tục kiên quyết đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch bằng những việc làm và hành động cụ thể.

Đó là tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cầm quyền; xây dựng nhà nước kiến tạo, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng chính sách an sinh xã hội; xử lý nghiêm minh những đối tượng có những âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng và Nhà nước dưới mọi hình thức; xây dựng khối đại đoàn kết gắn bó giữa Đảng với dân. Bên cạnh đó, xây dựng môi trường sống cho người dân trong sạch, lành mạnh cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Bằng những việc làm và hành động cụ thể của Đảng và Nhà nước ta từ trước đến nay, đã khẳng định được nhiệm vụ trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với dân, luôn đặt lợi ích của dân tộc, của Nhân dân lên hết, trước hết; luôn quan tâm chăm lo cho mọi người dân, lấy sự yên ấm, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu hành động. Qua đây, cũng chứng minh rằng, những âm mưu, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là không có cơ sở.

GIA NGUYỄN - MỸ LỆ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>