Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

21/08/2020 | 06:28 GMT+7

Thời gian qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh luôn đổi mới lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, góp phần khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

- Để khẳng định được vai trò, vị trí và tầm quan trọng đó, ông Cam Quang Vinh (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, nhấn mạnh: “Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thành chương trình kiểm tra, giám sát để thực hiện và bổ sung những nội dung theo chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh”.

Đâu là những điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát ở nhiệm kỳ 2015-2020, thưa ông ?

- Trên tinh thần đổi mới, chúng tôi đã kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Nhất là tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 29 về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng” và đưa chỉ tiêu kiểm tra, giám sát của chi bộ vào Nghị quyết nhiệm vụ công tác hàng năm của Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Cũng thông qua công tác kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị, chỉ rõ những bất cập trong cơ chế, chính sách. Nổi bật là đã kiến nghị HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25 ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh và Quyết định số 05 ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh để các đồng chí phó chủ nhiệm chuyên trách UBKT đảng ủy cấp xã được hưởng phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Một điểm nổi bật nữa là trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy và UBKT các cấp luôn đưa nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, có 32/51 xã và 3/8 đơn vị cấp huyện được công nhận nông thôn mới, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành và vượt chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới.

Thưa ông, ngoài quan tâm đổi mới thì công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua còn được chủ động thực hiện như thế nào ?

- Chúng tôi cũng luôn xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ cụ thể trong từng thời gian để tập trung chỉ đạo thực hiện, hướng vào phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, được dư luận quan tâm.

Cấp ủy các cấp còn chủ động phân công các đồng chí trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Theo đó, thường xuyên nắm bắt, theo dõi lĩnh vực, địa bàn được phân công, hàng tháng, quý báo cáo kết quả nắm tình hình với thường trực cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, điều chỉnh, bổ sung công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng và trúng thực tế.

Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng trong việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, thưa ông ?

- Đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và các tổ chức đảng đã tiến hành kiểm tra 46.509 đảng viên và 3.949 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 4.697 đảng viên và 1.505 tổ chức đảng; giải quyết 45 trường hợp tố cáo đảng viên và 2 tổ chức đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 7 trường hợp. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những điều đảng viên không được làm; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ xử lý kỷ luật 630 đảng viên (giảm 451 đảng viên so nhiệm kỳ trước - PV) và 10 tổ chức đảng (tăng 4 so nhiệm kỳ trước - PV). Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi số tiền vi phạm hơn 2 tỉ đồng.

Thưa ông, thông qua kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 còn nói lên điều gì ?

- Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2015-2020, đã cho thấy nơi nào cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy quan tâm, nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát thì nơi đó sẽ thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Khi triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm sẽ chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, không bị động trước mọi tình hình. Mặt khác, khi tăng cường sự phối hợp giữa UBKT với các ban, ngành có liên quan sẽ đem lại hiệu quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát...

Tới đây, cấp ủy, UBKT các cấp sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ nào để tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, thưa ông ?

- Cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; xem xét xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Điều lệ Đảng theo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục. Quan tâm đúng mức công tác “hậu” kiểm tra, giám sát.

Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo, chủ trì sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của cấp ủy hàng năm, nhiệm kỳ. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng công tác dự báo tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả. Kịp thời công khai kết quả kiểm tra, giám sát để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

UBKT các cấp thực hiện toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm tình hình ở các cấp, các ngành, trong đó chú trọng cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Thưa ông, để hiện thực hóa được những nhiệm vụ đó thì phải có sự tham gia phối hợp nhịp nhàng giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan ?

- Đúng vậy, để góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát thì phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phối hợp và cơ chế thông tin liên ngành giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan, nhất là các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, thanh tra nhà nước, công an, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa UBKT với hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Cùng với đó, cần quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng cán bộ kiểm tra các cấp đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, có đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ tỉnh gắn với cải cách thủ tục, lề lối làm việc.

Xin cảm ơn ông !

M.NGHĨA - G.NGUYỄN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>