Xây dựng Đảng vững từ cơ sở

28/07/2020 | 20:20 GMT+7

Cấp ủy các chi, đảng bộ đã tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo; từng cán bộ, đảng viên có tư tưởng vững vàng, luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Mã Thị Tươi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng (điểm chỉ đạo của tỉnh và Đảng ủy Khối) nhiệm kỳ 2020-2025.

Đó là nhờ Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; giáo dục chính trị, tư tưởng là yếu tố trọng tâm hàng đầu trong xây dựng Đảng để làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời đối với các chi, đảng bộ. Tất cả điều này đã tạo nên tiền đề vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. 

Chú trọng nâng cao năng lực hành động của cán bộ, đảng viên

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, cho biết trong nhiệm kỳ qua, BCH phối hợp với Ban Giám đốc đã rà soát, chọn lựa các đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn để bổ sung vào cấp ủy và các chức danh chủ chốt. Đồng thời, luôn tạo điều kiện cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức có mục tiêu phấn đấu và không ngừng mở rộng phạm vi, đối tượng để chọn nguồn cán bộ quy hoạch. Trên cơ sở đó, tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, trong đó ưu tiên cử cán bộ đã được quy hoạch đi đào tạo.

Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang đã thể hiện tinh thần cảm thông - chia sẻ, trách nhiệm với cộng đồng.

Đảng ủy đơn vị thường xuyên quan tâm triển khai, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, lãnh đạo vững vàng về tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, đa số đảng viên trong Đảng bộ có ý thức học tập, rèn luyện, giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm trong công tác, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực trong đấu tranh tự phê bình và phê bình.

“Điều đó đã cho thấy Đảng ủy cơ quan và chi ủy các chi bộ có nhận thức sâu sắc và coi trọng vai trò, vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ. Thể hiện qua sự kịp thời phát hiện nhân tố ưu tú để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm; kiên quyết thay thế những cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực yếu và xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”, ông Phúc nhấn mạnh.

Trên cơ sở xác định công tác chính trị, lãnh đạo tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Qua đây, tạo được sự chuyển biến rõ nét về ý thức trách nhiệm, đạo đức lối sống, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thông qua việc xây dựng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, có sự tham gia của tất cả đảng viên, quần chúng đã đưa việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ này ngày càng đi vào chiều sâu. Từ đó tạo được sự chuyển biến trong tư tưởng đến hành động của đảng viên và quần chúng, thể hiện tinh thần cảm thông - chia sẻ, trách nhiệm với cộng đồng. Điển hình như mô hình “Thực hành tiết kiệm, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn”; “tấm áo nghĩa tình”; “nâng cánh ước mơ”...

“Quá trình học tập và làm theo gương Bác còn tạo chuyển biến về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sửa đổi lề lối, phong cách làm việc và thực hiện đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong quản lý điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh”, ông Nguyễn Hữu Văn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, nói.

Các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối còn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu xây dựng kế hoạch làm theo thiết thực, hiệu quả. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp đã xây dựng và nâng chất 394 mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng trong toàn Đảng bộ Khối.

Bà Mã Thị Tươi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, cho rằng qua 5 năm đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối có chuyển biến tích cực về nhận thức lẫn hành động; thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương. Qua đó, tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác vào cuộc sống ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Cũng trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, cấp ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII phù hợp, sát tình hình thực tiễn. Nhất là quá trình thực hiện luôn thẳng thắn, cầu thị nên giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng luôn được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm và tiến hành thường xuyên, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Ông Nguyễn Hoàng Hiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Hậu Giang, cho hay trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Nhờ đó mà góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, kể cả chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cụ thể, cấp ủy và ủy ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 7 lượt tổ chức đảng; giám sát 9 lượt đảng viên và 7 lượt tổ chức đảng trực thuộc. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy còn tiến hành kiểm tra theo chỉ tiêu Nghị quyết hàng năm của Tỉnh ủy được 34 lượt đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát đều đảm bảo quy trình, nguyên tắc; kết luận rõ ưu, khuyết điểm kịp thời nên chất lượng, hiệu quả được nâng lên, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm đối với tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

“Có thể nói công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua đã thiết thực góp phần vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ, làm cho Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh. Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy sẽ tiếp tục chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp. Xem xét, xử lý nghiêm các vi phạm kỷ luật của Đảng”, ông Hiến khẳng định.

Bà Mã Thị Tươi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, thông tin thêm, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối cũng luôn quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Điều này được thể hiện qua nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ đã thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên. Từ đó, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng.

Cấp ủy các đảng bộ cơ sở cũng kịp thời xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc. Đồng thời, bám sát kế hoạch, hướng dẫn về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để tổ chức thực hiện cho chặt chẽ, đảm bảo quy định. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện chặt chẽ, đúng theo quy định, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy.

Theo đó, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đúng theo hướng dẫn của cấp trên, đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm bình quân đạt 95,26%, vượt 0,26% so chỉ tiêu Nghị quyết. Mặt khác, việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình được các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

“Những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua là rất đáng trân trọng và tự hào. Vì vậy trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, quyết tâm vượt khó để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng phát triển bền vững”, bà Mã Thị Tươi nhấn mạnh.

Đảng bộ Khối có 93 tổ chức cơ sở đảng (có 1 chi bộ mới thành lập sau khi chỉ đạo xong đại hội cấp cơ sở), bao gồm: 44 đảng bộ và 49 chi bộ với 4.405 đảng viên. Đến ngày 15-6, các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả bầu ban chấp hành: Tổng số cấp ủy viên khóa mới được bầu là 545 đồng chí, trong đó 129 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu, chiếm 23,67% (nhiệm kỳ trước 41,42%). Có 118 đồng chí nữ, chiếm 21,65% (nhiệm kỳ trước 20,17%); 34 đồng chí trẻ (dưới 35 tuổi), chiếm 6,24% (nhiệm kỳ trước 15,24%); Trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên 343 đồng chí, chiếm 62,94% (nhiệm kỳ trước 84,12%); số có trình độ trên đại học 199 đồng chí, chiếm 37,06% (nhiệm kỳ trước 15,88%) (trong đó có 16 tiến sĩ). Trình độ lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp 392 đồng chí, chiếm 71,93%; trung cấp 88 đồng chí, chiếm 16,15%; sơ cấp 65 đồng chí, chiếm 11,93%.

Bầu Ban thường vụ: Tổng số ủy viên ban thường vụ được bầu là 99 đồng chí; trong đó 1 đồng chí là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 1,01%. Có 11  đồng chí nữ, chiếm tỷ lệ 11,11%. Số lượng cán bộ trẻ là 1 đồng chí, chiếm tỷ lệ 1,01%. Về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ từ cao đẳng, đại học trở lên 50 đồng chí, chiếm 50,51%; số có trình độ trên đại học 49 đồng chí, chiếm 49,49% (trong đó có 4 tiến sĩ). Trình độ lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp 66 đồng chí, chiếm 66,67%; trung cấp 3 đồng chí, chiếm 3,03%; sơ cấp 30 đồng chí, chiếm 30,30%.    

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>