Nhiều nội dung thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

18/03/2021 | 17:41 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh vừa có kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021. Theo đó, sẽ thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu ở địa phương bao gồm đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền, tập huấn; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tỉnh, chính quyền cấp cơ sở, cơ quan quản lý và các kênh thông tin đại chúng để đưa nội dung tuyên truyền Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu ra Nhân dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp.

Thực hiện các nhiệm vụ giao địa phương theo Quyết định 1055/QĐ-TTg ngày 20-7-2020 của Thủ tướng Chính phủ như khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật về các giải pháp kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng ứng phó với ngập úng đô thị; thực hiện các giải pháp chống ngập cho các đô thị. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện các mô hình nông nghiệp phù hợp với điều kiện hạn, mặn của địa phương, mô hình trồng trọt và chăn nuôi có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; lồng ghép các chương trình, nhiệm vụ góp phần thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đang thực hiện tại địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng, xây dựng, giao thông vận tải; các nhiệm vụ về chủ động phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh. Rà soát cập nhật, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghệ giảm phát thải khí nhà kính liên quan đến chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường hợp tác, phối hợp trong việc chia sẻ các thông tin, xử lý các vấn đề mang tính liên vùng, liên ngành về biến đổi khí hậu. Huy động, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh áp dụng công nghệ sạch, các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Theo dõi, đánh giá việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và kết quả triển khai các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh…

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>