• Thông báo đấu giá tài sản
  • 09:10, 24/05/2019
  • I. TS của Chi cục THADS TP.Vị Thanh - Trần Ngọc Quế, P.3, TP.Vị Thanh, Hậu Giang. TS ĐG là: QSDĐ, CTXD và cây trồng trên đất cùng TBĐ 05 tại KV.6, phường 4, TP.Vị Thanh, Hậu Giang. Gồm:
  • THÔNG BÁO
  • 08:58, 23/04/2019
  • Nguyên nhân hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng cao hơn so với tháng 3 và một số khuyến nghị đối với khách hàng
  • Thông báo đấu giá tài sản
  • 09:00, 19/04/2019
  • Tài sản của Chi cục THADS thị xã Ngã Bảy, số 03 đường Phạm Hùng, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang. Tài sản đấu giá là: 02 tài sản là 03 QSDĐ, CTXD, cụ thể: