QUYẾT ĐỊNH

07/04/2021 | 09:18 GMT+7

UBND TỈNH HẬU GIANG

 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

SÁNG TẠO THANH, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỂ LỆ

Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang

lần thứ VIII năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-BTC ngày    tháng      năm 2021 của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng

tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2021)

 
 

 

Điều 1. Tôn chỉ, mục đích

Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2021 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà khoa học sáng chế trong tương lai.

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp

1. Cơ quan tổ chức:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Cơ quan phối hợp:

- Sở Nội vụ;

- Sở Tài chính;

- Đài Phát thanh và Truyền hình;

- Báo Hậu Giang.

Điều 3. Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám khảo

1. Ban Tổ chức gồm đại diện các cơ quan sau:

- Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

2. Ban Thư ký: Gồm các đồng chí có trong quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi.

3. Ban Giám khảo: Gồm các chuyên gia, các nhà khoa học ở địa phương thuộc các lĩnh vực dự thi.

Điều 4. Đối tượng dự thi

1. Các em thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang có độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi đều có quyền dự thi (các em có ngày sinh từ 31/7/2003 đến 31/7/2015) Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở các xã đặc biệt khó khăn, dân tộc ít người tham gia.

2. Người dự thi có thể theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả).

3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học).

4. Các sản phẩm sáng tạo kỹ thuật đạt giải ở các hội thi khác trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thuộc đối tượng dự thi sau khi được nâng cấp, phát triển chất lượng, nâng cao hiệu quả, cải tiến mẫu mã và hình thành phiên bản sản phẩm mới đều có quyền dự thi khi tác giả chứng minh được điều đó.

Điều 5: Lĩnh vực thi

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập.

2. Phần mềm tin học.

3. Các sản phẩm thân thiện với môi trường.

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 6. Tu chuẩn đánh giá đối với sản phẩm dự thi

1. Các sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo.

2. Các sản phẩm dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có và không nguy hại, là các mô hình thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hoá, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 5 của Thể lệ này.

4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

5. Mô hình, sản phẩm có kích thước không quá 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng dưới 10kg thì gửi cho Ban Tổ chức, nếu kích thước mô hình, sản phẩm lớn hơn 0,5m x 0,5m x0,5m và nặng hơn 10kg được gửi bằng video clip (Video clip phải thể hiện rõ quá trình lắp ráp, vận hành của sản phẩm).

Việc đánh giá các giải pháp dự thi được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh quy định.

Điều 7. Quy định chấm điểm và xét chọn giải các sản phẩm dự thi

Căn cứ Điều 6 của Thể lệ này để tính điểm cụ thể. Thang điểm cụ thể được xác định trên cơ sở các tiêu chuẩn sau:

1. Quy định chấm điểm:

1.1. Ý tưởng mới của sản phẩm:                         Tối đa 30 điểm.

- Nếu là ý tưởng mới ở phạm vi toàn quốc:                     Tối đa 30 điểm.

- Nếu là ý tưởng mới ở phạm vi của tỉnh và huyện, thị xã, thành phố:                                                                                                                   Tối đa 20 điểm

1.2. Tính sáng tạo của sản phẩm:                                   Tối đa 20 điểm.

- Nếu là sản phẩm hoàn toàn mới:                                  20 điểm.

- Nếu là sản phẩm cải tiến trên sản phẩm đã có, tùy vào % sáng tạo nhân với 20 điểm.

1.3. Khả năng áp dụng rộng rãi của sản phẩm vào đời sống và là nguyên vật liệu dễ tìm kiếm:                                                                 Tối đa 30 điểm.

- Khả năng áp dụng:

+ Cấp toàn quốc:                                                                      Tối đa 20 điểm.

+ Cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh         : Tối đa 7 điểm.

- Nguyên vật liệu dễ kiếm:                                            Tối đa 10 điểm.

1.4. Trình độ kỹ thuật và mô hình:                                 Tối đa 20 điểm:

- Mức độ công phu, tỉ mỉ:                                              Tối đa 5 điểm.

- Trình độ kỹ thuật thực hiện:                                        Tối đa 10 điểm.

- Mức độ thẩm mỹ của sản phẩm:                                  Tối đa 5 điểm.

Tổng cộng điểm tuyệt đối chính thức (mục 1.1+1.2+1.3+1.4) là 100 điểm.

1.5. Điểm ưu tiên:                                                                     Tối đa 10 điểm:

- Sản phẩm sáng tạo của các em thanh, thiếu niên, nhi đồng người dân tộc thiểu số được cộng tối đa:                                                        5 điểm.

- Sản phẩm sáng tạo của các em dưới 10 tuổi được cộng thêm tối đa:

                                                                                                5 điểm.

1.6. Điểm trình bày thuyết minh sản phẩm:

Tác giả tự trình bày thuyết minh sản phẩm của mình và ứng xử trước Ban Giám khảo, bình tỉnh, tự tin, lưu loát, ngắn gọn để thể hiện sản phẩm đó là của mình, không trình bày theo kiểu học thuộc lòng được cộng tối đa 5 điểm; nếu không thực hiện được nội dung này thì không có điểm.

Tổng số điểm cao nhất của một sản phẩm là:      115 điểm.

Căn cứ tình hình thực tế của từng giải pháp (yếu tố kỹ thuật, giá thành sản phẩm, mẫu mã...) và mức điểm tối đa nêu trên để chấm điểm cụ thể.

2. Quy định xét chọn giải:

Các sản phẩm được tuyển chọn, xếp giải phải đạt tối thiểu từ 60 điểm trở lên, cụ thể:

- Giải Đặc biệt phải đạt từ:                    100 điểm trở lên.

- Giải Nhất phải đạt từ:                          90 điểm trở lên.

- Giải Nhì phải đạt từ:                           80 điểm trở lên.

- Giải Ba phải đạt từ:                             70 điểm trở lên.

- Giải Khuyến khích phải đạt từ:            60 điểm trở lên.

Điều 8. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (Theo mẫu kèm theo Thể lệ này);

    2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

3. Bản thuyết minh theo nội dung ghi tại điểm 4 Điều 6 Thể lệ này.

4. Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4cmx6cm, ghi rõ họ, tên ở mặt sau.

5. Bản sao hoặc bảng photo giấy khai sinh của người dự thi.

Lưu ý: Hồ sơ dự thi hợp lệ phải gửi Ban Tổ chức 03 bộ. Các tài liệu nêu ở mục 1, 3, 5 Điều này được đóng chung thành 01 cuốn, trang bìa tài liệu ghi tên đơn vị/cơ quan tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2021, tên tác giả, nhóm tác giả, tên giải pháp dự thi; giải pháp có thể gửi thêm USB hoặc tác giả đưa lên mạng, ghi rõ trong tài liệu dự thi địa chỉ tải về.

Ban Tổ chức Cuộc thi các cấp từ chối nhận hồ sơ dự thi không hợp lệ.

Điều 9. Giải thưởng

1. Cấp huyện, thị xã, thành phố:

Ban Tổ chức huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào cân đối ngân sách địa phương, vốn huy động hợp pháp khác và số lượng giải, cơ cấu giải, giá trị từng loại giải thưởng Cuộc thi cấp tỉnh để quy định số lượng, cơ cấu giải, giá trị các giải thưởng hợp lý, xét thi đua khen thưởng cụ thể cho các tổ chức, cá nhân dự thi theo thẩm quyền của địa phương.

2. Cấp tỉnh:

01 giải Đặc biệt:                        10.000.000 đồng, Bằng khen UBND tỉnh.

03 giải Nhất, mỗi giải:   8.000.000 đồng, Bằng khen UBND tỉnh.

06 giải Nhì, mỗi giải:     5.000.000đồng, Giấy khen BTC tỉnh.

10 giải Ba, mỗi giải:      4.000.000 đồng, Giấy khen BTC tỉnh.

15 giải Khuyến khích, mỗi giải: 3.000.000 đồng, Giấy khen BTC tỉnh.

Ban Tổ chức các cấp được quyền điểu chỉnh cơ cấu số lượng giải trong quá trình xếp giải nhưng không vượt quá dự toán được duyệt.

Khen thưởng cho 03 (ba) cơ quan, tổ chức và 03 (ba) cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức Cuộc thi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen hoặc Ban Tổ chức Cuộc thi cấp quốc gia tặng bằng khen: Thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua khen thưởng.

Nếu các sản phẩm, giải pháp đạt giải toàn quốc, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh báo cáo Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh tổ chức đoàn đi dự lễ trao giải toàn quốc; đồng thời phối hợp với Ban Tổ chức cấp huyện và tổ chức, cá nhân dự thi đạt giải toàn quốc đi dự lễ trao giải. Kinh phí tổ chức Đoàn tham dự Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

Ban Tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố không xét khen thưởng sản phẩm gửi không đúng địa chỉ theo trình tự quy định của Thể lệ này.

3. Cấp quốc gia:

Những sản phẩm được Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh Hậu Giang chọn dự thi Cuộc thi cấp toàn quốc do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức và trao thưởng, cụ thể:

01 giải Đặc biệt trị giá: 20.000.000 đồng và Huy chương vàng.

05 giải Nhất, mỗi giải trị giá: 15.000.000 đồng và Huy chương vàng.

10 giải Nhì, mỗi giải trị giá:   10.000.000 đồng và Huy chương bạc.

30 giải Ba, mỗi giải trị giá: 8.000.000 đồng và Huy chương đồng.

60 giải Khuyến khích, mỗi giải:   5.000.000 đồng.

Các giải thưởng bao gồm tiền thưởng, Bằng khen và Huy chương vàng, bạc, đồng cho các tác giả đoạt giải đặc biệt, nhất, nhì, ba; tiền thưởng và Bằng khen cho tác giả đoạt giải khuyến khích. Các tác giả đoạt giải cao sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, được Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xét tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo và Bằng khen. Ngoài ra, các đề tài đoạt giải cao được đề nghị Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới xét trao giải thưởng (Giải WIPO) và được chọn đi dự Triển lãm quốc tế các nhà sáng tạo trẻ. Ngoài các giải thưởng nêu trên, các đơn vị, tổ chức khác có thể trao một số giải phụ (nếu có).

Ban Chỉ đạo Cuộc thi sẽ tặng bằng khen và phần thưởng cho các đơn vị và bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi.

Điều 10. Tiêu chí xếp loại thi đua, khen thưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thị xã, thành phố

Các huyện, thị xã, thành phố sau tổng kết Cuộc thi hàng năm, căn cứ vào kết quả đạt được để xếp loại thi đua, khen thưởng. Trong số 8 đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố, chọn ba (03) đơn vị có tổng số điểm thi đua đạt cao nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen kèm tiền thưởng; ba (03) cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen kèm tiền thưởng; đơn vị dẫn đầu được Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh tặng thêm cờ luân lưu. Các tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng cụ thể là:

1. Sản phẩm đạt giải đặc biệt cấp quốc gia:                     +100 điểm/sản phẩm.

2. Sản phẩm đạt giải nhất cấp quốc gia:              +90 điểm/sản phẩm.

3. Sản phẩm đạt giải nhì cấp quốc gia:                +80 điểm/sản phẩm.

4. Sản phẩm đạt giải ba cấp quốc gia:                             +70 điểm/sản phẩm.

5. Sản phẩm đạt giải khuyến khích cấp quốc gia:            +50 điểm/sản phẩm.

6. Sản phẩm đạt giải nhất cấp tỉnh:                                 +60 điểm/sản phẩm.

7. Sản phẩm đạt giải nhì cấp tỉnh:                                  +50 điểm/sản phẩm.

8. Sản phẩm đạt giải ba cấp tỉnh:                                    +40 điểm/sản phẩm.

9. Sản phẩm đạt giải khuyến khích cấp tỉnh:                   +20 điểm/sản phẩm.

10. Tổ chức Lễ tổng kết và phát động cuộc thi : +20 điểm.

11. Trưởng ban dự họp tại các cuộc họp ở địa phương và ở tỉnh:                                                                                                              +05 điểm/cuộc.

12. Cuộc họp ở địa phương và ở tỉnh đầy đủ các thành phần theo quy định:                                                                                                          +05 điểm/cuộc.

13. Nội dung các cuộc họp chuẩn bị chu đáo theo yêu cầu Ban Tổ chức tỉnh:                                                                                                        +05 điểm/cuộc.

14. Gửi báo cáo, văn bản theo đúng quy định:     +05 điểm.

Nếu từng tiêu chí nêu trên không đúng theo quy định thì không có điểm.

Kết quả xếp loại về Cuộc thi được đưa vào chỉ tiêu thi đua khen thưởng hàng năm của các địa phương, đơn vị.

Điều 11. Thời gian tổ chức

- Thời gian tổ chức: Từ ngày Phát động đến ngày Tổng kết Cuộc thi.

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi cấp tỉnh: Từ ngày 01/5/2021 đến 31/5/2021.

- Thời gian chấm các sản phẩm dự thi: Tháng 6/2021.

- Thời gian gửi sản phẩm dự thi quốc gia: Chậm nhất 31/7/2021.

- Tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi năm 2021: Tháng 11 – 12/2021.

Tùy theo tình hình thực tế, Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh sẽ có thông báo kế hoạch cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện các mốc thời gian nêu trên.

Điều 12. Địa điểm nhận hồ sơ dự thi

1. Cấp huyện, thị xã, thành phố:

- Toàn bộ hồ sơ dự thi của các tổ chức, cá nhân sau khi tu chỉnh hoàn thiện, đựng trong phong bì dán kín và gửi kèm mô hình (nếu có) gửi tại Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp huyện nơi mình thường trú (nếu tác giả là người địa phương) hoặc gửi về Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang (nếu tác giả là người Hậu Giang ở ngoài tỉnh); không gửi tự do, vượt cấp để tránh thiệt thòi quyền lợi cho người dự thi.

- Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện có trách nhiệm nhận hồ sơ dự thi của các tổ chức, cá nhân dự thi trên địa bàn, tổ chức tuyển, chọn tối đa 10 sản phẩm xuất sắc nhất gửi tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh; đồng thời gửi kèm báo cáo tổng hợp kết quả triển khai Cuộc thi của địa phương về thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh.

- Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện là cơ quan duy nhất hợp lệ tổ chức xét sơ tuyển sản phẩm dự thi trên địa bàn cấp huyện.

2. Cấp tỉnh:

Ban Tổ chức cấp huyện gửi trực tiếp hồ sơ dự thi đựng trong phong bì dán kín và mô hình xuất sắc nhất của các tác giả sau khi đã tuyển chọn về cơ quan thường trực Cuộc thi cấp tỉnh theo địa chỉ:

- Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang, số 2, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Liên hệ: Điện thoại: 02933 500 135, fax 02933 583 050.

- Chi tiết về Cuộc thi cấp tỉnh liên hệ email:lhhhaugiang@gmail.com.

Điều 13. Tài chính:

1. Kinh phí dành cho Cuộc thi các cấp:

- Ngân sách nhà nước: Kinh phí hoạt động Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh được sử dụng từ nguồn hoạt động sự nghiệp khoa học của tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố được sử dụng nguồn ngân sách của địa phương trong dự toán được giao hàng năm theo quy định hiện hành.

- Các nguồn huy động, tài trợ hợp pháp khác.

2. Kinh phí dành cho Cuộc thi được chi cho các mục đích sau:

- Chi cho các giải pháp đạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Cuộc thi.

- Tổ chức triển khai các hoạt động Cuộc thi.

Điều 14. Bảo hộ sở hữu trí tuệ:

Việc tham gia Cuộc thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cho các tác giả đăng ký đến Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo qui định hiện hành.

Điều 15. Quyền công bố

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định trao giải, tác giả có trách nhiệm gửi cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh các tài liệu dưới dạng file mềm sau đây:

- Phiếu đăng ký dự thi, tóm tắt giải pháp, toàn văn giải pháp dưới dạng file văn bản word.

- Các file ảnh giới thiệu giải pháp (bmp, png, jpeg... nếu có).

- Các video phóng sự về giải pháp (nếu có).

Các sản phẩm đạt giải sẽ được công bố nội dung sau khi trao giải lên hệ thống truyền thông như: website vifotec.vn, báo chí, truyền hình địa phương, kỷ yếu…trừ những giải pháp thuộc diện bảo mật.

Điều 16. Điều khoản thi hành:

Bản Thể lệ này đã được Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều nào chưa hợp lý, Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi tổng hợp, trình Trưởng Ban Tổ chức tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế./.

 

 

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>