Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang

Quyết định Tuyên bố doanh nghiệp phá sản

24/12/2019 | 08:52 GMT+7

Quyết định:

Điều 1. Tuyên bố phá sản đối với Công ty Cổ phần An Lạc (sau đây gọi tắt là Công ty CP An Lạc):

- Tên viết bằng tiếng nước ngoài: AN LAC JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: CTY AN LẠC

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6300128805 đăng ký lần đầu ngày 28/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 19/02/2014; Mã số thuế: 6300128805.

- Địa chỉ trụ sở: Số 131, ấp Đông Sơn, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần An Lạc:

1. Đình chỉ các giao dịch liên quan đến Công ty CP An Lạc;

2. Chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với các khoản nợ của Công ty CP An Lạc kể từ ngày ra Quyết định tuyên bố phá sản này.

3. Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với bà Lê Thúy Diễm, sinh ngày 10/3/1990, Giấy chứng minh nhân dân số 362250850 do Công an thành phố Cần Thơ cấp ngày 04/10/2013, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

4. Thu hồi con dấu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP An Lạc và xóa tên doanh nghiệp theo quy định của Luật Phá sản, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật liên quan. Thu hồi toàn bộ tài liệu, sổ sách, chứng từ của Công ty CP An Lạc lưu giữ, bảo quản tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang và xử lý theo quy định.

Điều 3. Xử lý khoản nợ có bảo đảm:

Khoản nợ có bảo đảm của Công ty CP An Lạc tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (đính kèm Danh sách chủ nợ có bảo đảm - danh sách số 01) số tiền 31.267.709.258 đồng (ba mươi mốt tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm lẻ chín nghìn, hai trăm năm mươi tám đồng) được bảo đảm bằng các Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba sẽ được thanh lý để trả nợ theo quy định. Trường hợp giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ còn lại sẽ được thanh toán theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 54 của Luật Phá sản.

Bên thứ ba không yêu cầu Công ty CP An Lạc hoàn lại giá trị tài sản thế chấp bị xử lý.

Điều 4. Tiếp tục thu hồi nợ từ các người mắc nợ Công ty CP An Lạc theo Danh sách người mắc nợ đính kèm (danh sách số 03). Công ty CP An Lạc không còn tài sản để thanh lý và bán đấu giá.

Điều 5. Phương án phân chia tài sản sau khi tuyên bố phá sản:

Số tiền nợ thu được từ người mắc nợ Công ty CP An Lạc (tại Điều 4) được phân chia theo thứ tự như sau:

1. Chi phí phá sản gồm thù lao Quản tài viên và các chi phí khác phù hợp quy định Luật Phá sản năm 2014 (bao gồm hoàn trả tạm ứng chi phí phá sản của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long).

2. Nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ (có danh sách kèm theo - danh sách số 02); Khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

3. Trường hợp giá trị tài sản không đủ để thanh toán hết các khoản nợ theo khoản 1, khoản 2 Điều này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

4. Trường hợp giá trị tài sản sau khi đã thanh toán đủ theo Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại được chia cho các cổ đông của Công ty CP An Lạc.

Điều 6. Thanh toán chi phí phá sản:

Số tiền tạm ứng chi phí phá sản 33.000.000 đồng (ba mươi ba triệu đồng) do Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (người nộp đơn) đã nộp cho Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã được dùng thanh toán chi phí phá sản gồm: Chi phí Quản tài viên (chi phí khác); chi phí đăng báo; chi phí bưu phẩm, chuyển phát nhanh, tống đạt, xác minh, niêm yết và các chi phí khác phù hợp quy định pháp luật (đã chi). Số tiền này sẽ được ưu tiên hoàn trả cho Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định này.

Ngoài ra, còn phải chi phí đăng báo, chi phí chuyển phát nhanh và các chi phí khác đối với quyết định tuyên bố phá sản phù hợp quy định.

Điều 7. Lệ phí phá sản:

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long phải nộp 1.500.000 đồng, được khấu trừ vào tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp theo Biên lai số 0014400 ngày 23/11/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.

Điều 8. Nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp này được giải quyết theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và quy định khác của pháp luật liên quan.

Điều 9. Quản tài viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật.

Điều 10. Quyết định tuyên bố phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này hoặc được thông báo hợp lệ, Công ty CP An Lạc; các chủ nợ; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang; Cục thuế tỉnh Hậu Giang; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang có quyền đề nghị xem xét lại; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang có quyền kháng nghị quyết định này.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>