Tăng cường giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên

10/10/2019 | 20:28 GMT+7

Tỉnh ủy đánh giá, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37 ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị là nhiệm vụ mà Trường Chính trị tỉnh đã và đang tập trung thực hiện.

Chú trọng công tác lý luận

Ông Trần Quốc Khởi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vị Thanh, cho biết, thực hiện theo Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng các kế hoạch, nghị quyết chuyên đề để thực hiện phù hợp với tình hình địa phương.

“Chẳng hạn như trên cơ sở khảo sát thực tế nhu cầu phát triển của thị trường, thành phố ban hành nghị quyết chuyên đề về mở rộng diện tích khóm Cầu Đúc. Qua quá trình thực hiện đến nay đã đạt được diện tích khóm mà nghị quyết chuyên đề đã đề ra”, ông Khởi dẫn chứng.

Cũng theo ông Khởi, trong quá trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố rất chú trọng đánh giá kết quả đạt được, hạn chế gặp phải để bổ sung thêm về mặt lý luận, nhận thức, tạo cơ sở thực hiện tốt hơn thời gian tới.

Còn ông Sầm Hoàng Minh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cho rằng Nghị quyết số 37 và các nghị quyết khác của Đảng đã tác động rất thuận lợi đối với công tác giáo dục lý luận chính trị của trường. Bên cạnh đó, cấp ủy đảng và đoàn thể các cấp đã phối hợp chặt chẽ với trường trong công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đối với cấp cơ sở cũng rất chủ động trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng phát triển đảng, bồi dưỡng đảng viên mới. Việc đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ giảng dạy ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị ở các huyện, thị, thành cũng được quan tâm thực hiện tốt thời gian qua.

Ông Sầm Hoàng Minh cho biết thêm: “Về nghiên cứu khoa học, tỉnh đã tổ chức các hội thảo khoa học để phục vụ cho công tác giáo dục chính trị nói chung và công tác giảng dạy của Trường Chính trị tỉnh nói riêng. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành thường xuyên được nâng cao nhận thức, trình độ lý luận; mỗi cán bộ giảng dạy đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đáp ứng yêu cầu giáo dục lý luận chính trị của địa phương thời gian qua”.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 37, Tỉnh ủy đánh giá hầu hết các cấp ủy đảng quan tâm đến công tác lý luận, từ đó đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đối với cán bộ, đảng viên trong việc học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị; thực hiện nề nếp việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo các cấp.

Cùng với đó, công tác triển khai, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc; công tác nghiên cứu khoa học được thực hiện thường xuyên thông qua các hội thảo, tọa đàm khoa học tại các sở, ban, ngành, Trường Chính trị tỉnh và các huyện, thị, thành.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm triển khai tích cực, với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương. Nổi bật là Báo Hậu Giang, Đài PT&TH Hậu Giang thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng để phản ánh về công tác này trên địa bàn…

Nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên

Việc thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị đã góp phần định hướng đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những mặt hạn chế.

Từ thực tiễn hoạt động của đơn vị mình, ông Sầm Hoàng Minh cho rằng, việc nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác lý luận thời gian qua có chủ động nhưng chưa đi vào chiều sâu, chủ yếu là phục vụ cho công tác giảng dạy; kết quả nghiên cứu chưa đi vào thực tiễn, nội dung chưa phong phú, đa dạng; đội ngũ nghiên cứu khoa học của trường chưa chuyên nghiệp, còn tập trung vào công tác chuyên môn nhiều hơn.

“Hiện tượng xem nhẹ việc học vẫn còn, tức là cán bộ, đảng viên tập trung nhiều về chuyên môn, ít quan tâm đến nâng cao lý luận chính trị; tình trạng lười học vẫn còn diễn ra. Trong một số bài kiểm tra thì học viên làm qua loa, thiếu liên hệ thực tế. Đáng nói là có trình trạng cán bộ lãnh đạo đi học cao cấp lý luận chính trị không tuân thủ đúng nội quy, quy định của nhà trường. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên của Trường Chính trị tỉnh hiện nay không đồng đều, hạn chế về mặt thực tiễn, nghiêng về phần lý thuyết, do đó việc đổi mới phương pháp giảng dạy chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra”, ông Sầm Hoàng Minh cho biết.

Còn Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vị Thanh Trần Quốc Khởi nêu ra hạn chế ở địa phương mình là một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa coi trọng công tác lý luận, thậm chí là về tổng kết thực tiễn; việc đổi mới tư duy lý luận cũng chưa cương quyết, chưa mạnh mẽ.     

Tỉnh ủy cũng nhìn nhận công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 37 tại một số đơn vị chưa đi vào chiều sâu, chưa gắn liền với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chỉ tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ít nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác lý luận nói chung, nhất là đội ngũ cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm chức tại trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành có những mặt hạn chế về trình độ chuyên môn. Phương pháp giảng dạy lý luận chính trị còn nặng về lý thuyết, thiếu tính thực tiễn, còn mang tính một chiều. Việc cập nhật kiến thức trong các bộ chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, cũng như chương trình sơ cấp lý luận chính trị cho đảng viên cơ sở còn chậm; chưa theo kịp nội dung các kỳ đại hội toàn quốc của Đảng.

Để khắc phục những hạn chế trên và thực hiện có hiệu quả hơn Nghị quyết số 37, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn lý luận với thực tiễn; thường xuyên cập nhật kiến thức mới; chủ động tổng kết thực tiễn để phục vụ nghiên cứu lý luận, nhất là trong giảng dạy hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu phải không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh tư tưởng, chủ động phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, nhất là trên môi trường mạng. Phát huy tốt vai trò của cán bộ lý luận trong xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp sắp tới. Cán bộ lý luận, nhất là đội ngũ giảng viên phải tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, vừa có uy tín và vừa có năng lực. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện có hiệu quả hơn Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị thời gian tới, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp về tiếp tục quan tâm củng cố và xây dựng trung tâm bồi dưỡng các huyện, thị, thành phố theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đảm bảo tính nghiêm túc, khoa học và hiệu quả. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học theo hướng đổi mới mạnh mẽ tư duy; tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn góp phần phát triển một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>