• Gắn kết xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị
  • 08:21, 14/02/2023
  • Nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững, trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh luôn gắn kết với tiến trình đô thị hóa để nâng cao đời sống vật chất,
  • Giá mít Thái liên tục tăng
  • 09:00, 13/02/2023
  • (HG) - Diện tích trồng mít trong tỉnh hiện có 9.938,60ha, tăng 14,49% (bằng 1.257,93ha) so với cùng kỳ, diện tích tăng chủ yếu ở các huyện như: Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy. Sản lượng ước được 2.548,12 tấn, đạt 2,65% kế hoạch năm là 96.000 tấn và tăng 2,75% so với cùng kỳ năm 2022.
  • Diện tích nuôi thủy sản tăng so với cùng kỳ
  • 08:57, 13/02/2023
  • (HG) - Trong tháng 1, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh ước tính được 1.936ha, đạt 21,27% so kế hoạch năm và tăng 23,8ha so với cùng kỳ năm trước. Trong hơn 1.798ha diện tích nuôi cá thì diện tích nuôi cá thát lát được trên 48ha. Riêng diện tích nuôi tôm được 97,20 ha tập trung nhiều ở huyện Long Mỹ, diện tích nuôi thủy sản khác được 40,5ha, thể tích nuôi lươn được 3.102m3.