• Đồng lòng bảo vệ an ninh Tổ quốc
  • 18:27, 17/08/2023
  • Nhận thức được hiệu quả của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nên nhiều tập thể, cá nhân có những cách làm thiết thực trong đảm bảo an ninh trật tự đơn vị, địa phương, mang lại kết quả tích cực.