• Gỡ khó nguồn thu tiền sử dụng đất
  • Nguồn thu sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách. Tuy nhiên, hiện nay nguồn thu này đang còn những khó khăn. Vì vậy, để hoàn thành nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023, các ngành tỉnh cùng địa phương đã rà soát tình hình thực hiện các dự án, tháo gỡ khó khăn cho nguồn thu này.
  • Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ
  • 09:54, 30/06/2023
  • (HG) - Theo Cục Thuế Hậu Giang, xác định chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi người nộp thuế tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại,