Hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập

30/09/2022 | 07:41 GMT+7

(HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 57/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 31/10/2022.

Theo đó, nguyên tắc chung được quy định như sau: việc xác định các khoản thu theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 148/2021/NĐ-CP để nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện theo quy định về chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 148/2021/NĐ-CP do ngân sách trung ương, ngân sách địa phương đảm bảo đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung ương và địa phương theo quy định phân cấp NSNN. Việc xác định doanh thu, thu nhập, chi phí và các nội dung khác cho mục đích tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Các nội dung quy định về quy trình lập, quyết định dự toán, phân bổ dự toán ngân sách thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định 148/2021, Thông tư này và các văn bản có liên quan.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>