• Tìm hiểu pháp luật: Luật Quốc phòng
  • 08:11, 19/08/2022
  • Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/06/2018; thay thế Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11. Luật này gồm 7 chương, 40 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; Luật Quốc phòng quy định về những vấn đề sau: