• Tìm hiểu pháp luật: Bộ luật Lao động
  • 08:19, 03/11/2020
  • Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua Bộ luật Lao động (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021).