TÌM HIỂU PHÁP LUẬT: Luật Bảo vệ môi trường

12/04/2021 | 17:37 GMT+7

(Tiếp theo)

Hỏi: Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí quy định như thế nào ?

Đáp: Điều 13 Luật Bảo vệ môi trường quy định:

- Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí gồm kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí và kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh. Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí phải phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh phải phù hợp với kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí, quy hoạch tỉnh, là căn cứ để tổ chức thực hiện và quản lý chất lượng môi trường không khí.

- Thời hạn của kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí là 05 năm. Thời hạn của kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh được xác định trên cơ sở phạm vi, mức độ ô nhiễm không khí, giải pháp quản lý, cải thiện và điều kiện, nguồn lực thực hiện của địa phương.

- Nội dung chính của kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí bao gồm: Đánh giá công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm không khí cấp quốc gia; nhận định các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí; mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể; nhiệm vụ và giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí; chương trình, dự án ưu tiên để thực hiện nhiệm vụ và giải pháp; xây dựng quy chế phối hợp, biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên vùng, liên tỉnh và tổ chức thực hiện.

- Nội dung chính của kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh bao gồm: Đánh giá chất lượng môi trường không khí ở địa phương; đánh giá công tác quản lý chất lượng môi trường không khí; quan trắc môi trường không khí; xác định và đánh giá các nguồn phát thải khí thải chính; kiểm kê phát thải; mô hình hóa chất lượng môi trường không khí; phân tích, nhận định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí; đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng; mục tiêu và phạm vi quản lý chất lượng môi trường không khí; nhiệm vụ và giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí và tổ chức thực hiện.

- Chính phủ quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí.

Hỏi: Trách nhiệm thực hiện quản lý chất lượng môi trường không khí quy định như thế nào ?

Đáp: Điều 14 Luật Bảo vệ môi trường quy định:

- Thủ tướng Chính phủ ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí; chỉ đạo thực hiện biện pháp khẩn cấp trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi liên tỉnh, liên vùng và xuyên biên giới.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây: Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí và tổ chức thực hiện; hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh, phương pháp đánh giá chất lượng môi trường không khí.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh; đánh giá, theo dõi và công khai thông tin về chất lượng môi trường không khí; cảnh báo cho cộng đồng dân cư và triển khai biện pháp xử lý trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm gây tác động đến sức khỏe cộng đồng và tổ chức thực hiện biện pháp khẩn cấp trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn.

Hỏi: Hãy phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất ?

Đáp: Điều 16 Luật Bảo vệ môi trường quy định:

- Khu vực ô nhiễm môi trường đất là khu vực đất có chất ô nhiễm vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

- Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại theo tiêu chí nguồn gây ô nhiễm, khả năng lan truyền, đối tượng chịu tác động.

- Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại theo mức độ ô nhiễm, gồm khu vực ô nhiễm, khu vực ô nhiễm nghiêm trọng và khu vực ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

(Còn tiếp)

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>