Đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào cuộc sống

20/01/2017 | 09:29 GMT+7

Thời gian này, Tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên các cấp về Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), với mục tiêu sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức dành cho cán bộ chủ chốt ở các sở, ban, ngành tỉnh. Ảnh: TRÍ THỨC

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) thông qua 3 nghị quyết, một số kết luận và nhiều nội dung quan trọng khác. Với tầm quan trọng của các nghị quyết, kết luận, Tỉnh ủy đã phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và tương đương chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc học tập, triển khai thực hiện nghị quyết. Tỉnh ủy cũng đã chủ động chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất phục vụ học tập, quán triệt nghị quyết cho đối tượng cán bộ chủ chốt cấp tỉnh.

Đổi mới trong tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết

Cách nay hơn nửa tháng, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) dành cho cán bộ chủ chốt các cấp với hình thức trực tuyến tại 8 điểm cầu huyện, thị, thành trong tỉnh. Đây là lần đầu tiên Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Trung ương bằng hình thức trực tuyến toàn tỉnh.

Theo ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tuyến nhằm mục đích triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ chủ chốt từ cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ chủ chốt ở cơ sở trực tiếp nghe lãnh đạo tỉnh quán triệt, triển khai; giúp cán bộ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết. Từ đó, cấp ủy các cấp dễ dàng xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cách làm này là sự đổi mới trong cách thức tổ chức học tập nghị quyết, làm tăng hiệu quả, chất lượng công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện; nhiều địa phương đánh giá rất cao. Ông Huỳnh Văn Hưởng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vị Thanh, cho biết: Việc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết thông qua hội nghị trực tuyến dành cho cán bộ chủ chốt các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ được trực tiếp tham gia hội nghị với cấp trên, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại. Mặt khác, việc tổ chức trực tuyến với thành phần tham dự được mở rộng đến cơ sở cho thấy quyết tâm cao của Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo sớm đưa nghị quyết vào hiện thực cuộc sống, qua đó từng đồng chí cán bộ tham gia hội nghị cũng ý thức cao hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình học tập và thực hiện nghị quyết.

Ngoài việc chú trọng khâu tổ chức, để đánh giá chất lượng kết quả tham gia học tập nghị quyết, Tỉnh ủy chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên tham gia các lớp nghiên cứu, học tập nghị quyết do cấp ủy đảng triệu tập đều phải viết bài thu hoạch. Trong đó, nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp... đặc biệt là nêu lên được kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Đến thời điểm này, Tỉnh ủy đã hoàn thành kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đối với cấp tỉnh. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và các địa phương đang tập trung tổ chức hội nghị dành cho đối tượng cán bộ chủ chốt cấp mình. Một số huyện, thị, thành phố đã chỉ đạo đảng ủy cơ sở tiến hành tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết ra cán bộ, đảng viên. Theo kế hoạch, trong tháng 2-2017, việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết cho đối tượng cán bộ, đảng viên của tỉnh sẽ hoàn thành.

Tâm đắc với Nghị quyết số 04-NQ/TW

Đại hội XII của Đảng chỉ rõ, trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước nhiệm kỳ 2016-2020, nhiệm vụ trọng tâm số một đó là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Do đó, việc Trung ương ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (NQTW4) là một nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt đề cập đến những vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Qua tham gia học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), cán bộ, đảng viên đều nhận thức được rằng, NQTW4 ra đời đã cho chúng ta một sự nhận diện khá đầy đủ, sắc nét về thực trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật; nhận diện đúng các biểu hiện nghị quyết chỉ ra là cơ sở để mỗi cá nhân và tổ chức đảng có thể soi rọi mình, đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái. 

Ông Huỳnh Thanh Hiếu, Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cho biết: “NQTW4 được ra đời có ý nghĩa rất lớn trong công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết ban hành cho thấy Đảng ta kiên định, kế thừa, linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới. Nghị quyết đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn của đất nước trong giai đoạn phát triển hiện nay; thể hiện một cách đầy đủ ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân. Đảng ta đã thẳng thắn chỉ rõ những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đời sống thực tiễn từ Trung ương xuống địa phương, tạo điều kiện cho mọi cán bộ, đảng viên tự soi rọi, làm tốt nhiệm vụ tự phê bình và phê bình...”.

Cũng theo ông Hiếu, qua học tập nghị quyết, Trung ương cũng chỉ rõ một trong những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng hiện nay là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu. NQTW4 ra đời đáp ứng thỏa đáng về mặt lý luận, định hướng, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị của tỉnh có thêm điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy. Đồng thời qua đó, từng cán bộ, giảng viên sẽ chủ động phòng, tránh việc phát sinh những biểu hiện suy thoái trong quá trình công tác.

Ngay sau khi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) được quán triệt, triển khai, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy chủ trì xây dựng chương trình thực hiện của tập thể, trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết và kết luận, đồng thời phải bám sát thực tiễn cơ sở nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ông Võ Văn Tánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Vừa qua, Tỉnh ủy mở hai lớp triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trong đó, một lớp trực tuyến do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức, một lớp do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Nhìn chung, số lượng cán bộ chủ chốt ở các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tham gia đầy đủ. Sau khi triển khai, chúng tôi đã cho viết bản thu hoạch. Nhìn chung, chất lượng bài thu hoạch cả hai lớp khá tốt, bám sâu nội dung, trọng tâm của câu hỏi. Nhiều ý kiến rất hay, thẳng thắn trình bày những biểu hiện suy thoái về chính trị, tham nhũng, đồng thời kiến nghị giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng trên.

 

QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>