• Thành phố Vị Thanh: Tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng
  • 13:48, 25/12/2022
  • (HG) - Thời gian qua, thành phố Vị Thanh đã tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng 242 cuộc, qua đó kiểm tra 173 trường hợp. Trong đó, xây dựng có giấy phép đúng quy định là 129 trường hợp, sửa chữa cải tạo đúng quy định 31 trường hợp, xây dựng không đúng quy định là 13 trường hợp.
  • Tập trung nâng loại và phát triển đô thị
  • 09:21, 21/12/2022
  • (HG) - Về nâng loại và phát triển đô thị, năm 2023 tỉnh có kế hoạch sẽ công nhận xã Đông Phú, huyện Châu Thành đạt tiêu chí đô thị loại V; tiếp tục rà soát, đầu tư bổ sung để nâng loại các đô thị loại V lên loại IV phù hợp với Chương trình phát triển đô thị tỉnh và Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030;